Generador d'adreces

Escull el nombre i el sistema et generarà un lot de n adreces aleatòries.